October 13th, 2009

Kodomo + Danger Visuals :: 9P.M. Friday, October 23rd, 2009 :: Miscelänea, c Guardia 10 08001 Barcelona, Spain :: 93 317 93 98 :: 4 Euros at the door :: Click here for more information about the show.

197 Responses to “Second Kodomo + Danger Visuals show announced for Barcelona Spain”

 1. Benjamin says:

  .

  áëàãîäàðñòâóþ!…

 2. Gerald says:

  .

  ñïàñèáî çà èíôó….

 3. adrian says:

  .

  ñïñ!!…

 4. Tim says:

  .

  ñïñ çà èíôó!…

 5. manuel says:

  .

  tnx for info!!…

 6. jared says:

  .

  thanks for information….

 7. William says:

  .

  tnx for info!!…

 8. philip says:

  .

  thanks for information….

 9. lee says:

  .

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 10. fernando says:

  .

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 11. Wade says:

  .

  áëàãîäàðþ!…

 12. theodore says:

  .

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 13. Fredrick says:

  .

  áëàãîäàðþ!…

 14. Theodore says:

  .

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 15. jesse says:

  .

  good info….

 16. manuel says:

  .

  ñïàñèáî çà èíôó….

 17. Ronnie says:

  .

  áëàãîäàðþ!!…

 18. sergio says:

  .

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 19. Curtis says:

  .

  ñïàñèáî çà èíôó….

 20. Ernest says:

  .

  ñïñ çà èíôó!…

 21. Ronald says:

  .

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 22. Wendell says:

  .

  thank you!…

 23. pedro says:

  .

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 24. Herbert says:

  .

  ñýíêñ çà èíôó….

 25. clyde says:

  .

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 26. nathaniel says:

  .

  ñïñ çà èíôó….

 27. Antonio says:

  .

  good info….

 28. Fred says:

  .

  ñïàñèáî!!…

 29. darrell says:

  .

  tnx for info!!…

 30. Jeff says:

  .

  ñïñ çà èíôó!…

 31. earl says:

  .

  ñïñ çà èíôó….

 32. Douglas says:

  .

  good info….

 33. ricardo says:

  .

  tnx for info….

© 2024 5 Points Records